Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in
de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2

- Identiteit van de ondernemer DomeinNederland, handelend onder de
naam Protec Coatings b.v; Adres: Hooihark 4,3763 ZX te Soest;
Telefoonnummer : 06-16441876, E-mailadres : protec@proteccoatings.nl
KvK nummer : 3211916 Btw-identificatienummer : NL 817149296B01
- Artikel 3 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
- 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
- 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
- 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
- Artikel 4 – Het aanbod
- 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod
bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen; •
de eventuele kosten van aflevering; • de wijze waarop de overeenkomst
tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al
dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van
betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor
aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert; • de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag
dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; • of
de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; • de manier waarop
de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen; • de eventuele andere talen waarin, naast het
Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes
waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
- Artikel 5 – De overeenkomst
- 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de
consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft
de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal
de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de
hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst
aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het
bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c.
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in
artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is. 6. In geval van een duurtransactie is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
- Artikel 6 – Herroepingsrecht
- 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14
dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de
bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
- Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
- 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.
- Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
- 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
- 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk
persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan
de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g.
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
- 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming
van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c.
betreffende weddenschappen en loterijen.
- Artikel 9 – De prijs
- 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten
of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen
vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
- Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
- 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
- 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden.
- Artikel 11 – Levering en uitvoering
- 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
- 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
- 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
- 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
- 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te
stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.
- 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
- Opzegging
- 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
- 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
- 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: •
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; • tenminste opzeggen op
dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; • altijd opzeggen met
dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
- Verlenging
- 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
- 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuwsen
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
- 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend
voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde
mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
- 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet
en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
- Duur
- 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
duur verzetten.
- Artikel 13 – Betaling 1. Voorzover niet anders is overeengekomen,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel
6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
- 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene
voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden
bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
- 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
- 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
- Artikel 14 – Klachtenregeling
- 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
- 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
- 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
- 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
- Artikel 15 – Geschillen
- 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
- Artikel 16 – Aansprakelijkheid De ondernemer is uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade, te wijten aan opzet of grove schuld. De
totale aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de in de
overeenkomst bedongen vergoeding, oftewel het factuurbedrag, voor
zover die ook daadwerkelijk is voldaan.